N65 Logo

N65 SOL

Information och kontaktuppgifter

Anläggning ansluten till allmänna elnätet
OnGrid

En solanläggning som är ansluten till det allmänna elnätet benämns "OnGrid" på engelska och är en vedertagen benämning även i Sverige.

Med "Ongrid" avses att solmodulerna Levererar likström till en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren i sin tur är ansluten till det allmänna elnätet. Din elmätare kommer att bytas ut av elnätsägaren till att mäta även din överproduktion av el. Denna överproduktion kommer andra elabbonenter att kunna nyttja.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Vi knyter din design till denna epostadress

Län
Län där anläggning skall planeras

Uppgiften används för att inhämta lokal soldata och beräkna paneleffekt